Biz barada

AWTOULAG KÄRHANALAR BIRLEŞIGI

«Türkmenawtoulaglary»” agentliginiň edara-kärhanalarynyň işiniň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, täze gurulan döwrebap kärhanalar toplumynyň binasynda Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasyny, Awtoulaglar mekdebini hem-de “Awtomobil ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini ýerleşdirmek göz öňünde tutuldy.

Doly oka

Biz barada

AWTOULAG KÄRHANALAR BIRLEŞIGI

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, bu taslama Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasyna — esaslyk maýadaky paýy 40 göterim we Awtomobil mekdepleriniň birleşigine — esaslyk maýadaky paýy 30 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.

Doly oka

Awtoulag Kärhanalar Birleşiginiň garamagyndaky kärhanalar